Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 • PTPR
 • PTPR
 • PTPR
 • PTPR

Statut

Pobierz plik ze Statututem w formacie PDF statut

 


 

STATUT  STOWARZYSZENIA POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego” zwane, w skrócie Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 3

 1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

 

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

 

§ 7

Stowarzyszenie może ustanowić odznaki, medale honorowe, i przyznawać je razem z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.


 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenie jest:

 1. Prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie pielęgniarstwa ratunkowego.
 2. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
 3. Dbanie o wysoką etykę zawodową członków.
 4. Szerzenie wiadomości z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego.
 5. Współdziałanie w organizowaniu opieki zdrowotnej w zakresie reprezentowanej specjalności.
 6. Ratownictwo i ochrona ludności.
 7. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 8. Działalność charytatywna.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 12. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 13. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 14. Promocja i organizacja wolontariatu.
 15. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych oraz informacyjno - prawnych.
 2. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
 3. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.
 4. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.
 5. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazy zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym.
 7. Organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji.
 8. Organizowanie zbiórek charytatywnych.
 9. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw, pokazów, szkoleń, kursów ( w tym kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych), oraz innych form szerzenia wiedzy fachowej.
 10. Wydawania prac naukowych.
 11. Udział członków w różnych formach edukacji zawodowej z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego.
 12. Współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami opieki zdrowotnej oraz samorządom pielęgniarek i położnych.
 13. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub pokrewne cele.
 14. Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pracy pielęgniarek ratunowych.
 15. Współpracę z fundacjami i organizacjami mającymi na celu gromadzenie funduszy służących rozwojowi nauki z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego.
 16. Współpracę Stowarzyszenia z Ministerstwem Zdrowia.
 17. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, w tym fundacjami i stowarzyszeniami.
 18. Współpracę z instytucjami ubezpieczeniowymi,

 

§ 10

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

 

 


 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)     członków zwyczajnych

b)    członków wspierających,

c)     członków honorowych

 

 

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
 2. Członkowie zwyczajni, którymi są pielęgniarki, pielęgniarze i położne zatrudnieni w jednostkach ratownictwa medycznego oraz dyspozytorzy medyczni, którzy złożą pisemną deklarację członkowską.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz pisemnej rekomendacji co najmniej dwóch członków zwyczajnych.
 6. Tytuł członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa medycznego.

 

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do :

a)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b)    zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

c)     zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków,

d)    uzyskania rekomendacji Stowarzyszenia dla przedsięwzięć związanych z wykonywanym zawodem,

e)     korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie.

 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)    regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

c)     brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Członek wspierający ma prawo do:

a)   głosu doradczego w statutowych władzach Stowarzyszenia,

b)   zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków,

 1. Członek wspierający jest zobowiązany do:

a)   przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b)   brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

c)   Materialnego wspierania w zadeklarowanej wysokości działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw wyborczych

 

§ 16

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)   dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

b)   śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)   skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

d)   skreślenia z listy członków z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia,

e)   skreślenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz.

 1. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Wlanego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 


 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków zwane dalej „Walnym Zebraniem”.

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
 3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane w trybie obiegowym, bez konieczności zwołania posiedzenia.

 

§ 19

 1. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/2 składu danego organu.
 2. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członków władz Stowarzyszenia, stanowiących więcej niż 1/2 składu danego organu, Zarząd lub pozostali jego członkowie, a w razie ich braku Komisja Rewizyjna lub pozostali jej członkowie albo dowolny członek Stowarzyszenia zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów na członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

 

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi.

 

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz w roku, jako sprawozdawcze oraz raz na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Obradami kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w uzasadnionych przypadkach przez Zarząd, a także na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 6. W przypadku niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie w terminie 30 dni od dnia, w którym powinno ono zostać zwołane przez Zarząd.
 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 8. W przypadku gdy na Walnym Zebraniu Członków reprezentowanych jest mniej niż połowa liczby członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie („II Walne Zebranie Członków”), tego samego dnia 30 minut później po terminie, na który Walne Zebranie Członków zostało zwołane pierwotnie. Na II Walnym Zebraniu Członków wszelkie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 9. Zasada głosowania na II Walnym Zebraniu Członków odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania Członków, bez względu na jej przedmiot i inne postanowienia niniejszego statutu.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

a)     uchwalanie statutu i jego zmian,

b)    uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

c)     wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia,

d)    ustalanie długofalowych programów działania Stowarzyszenia,

e)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f)     ustalanie wysokości składek członkowskich,

g)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h)     nadawanie tytułów honorowych

 

§ 23

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:

a)   realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

b)   uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

c)   sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d)   ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

e)   podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zaprzestania, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f)    podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,

g)   zwoływanie Walnego Zebrania,

h)   podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

i)    rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

j)    składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

k)   w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,

l)    reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

m)  powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,

n)   uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

 • o)   Zarząd może powołać Radę Naukową, w skład której mogą wchodzić będące specjalistami w zakresie ratownictwa. Rada Naukowa jest organem doradczym i opiniującym merytoryczne inicjatywy Stowarzyszenia. Członków Rady Naukowej powołuje Zarząd. Członkowie Rady Naukowej nie muszą być członkami Stowarzyszenia.

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

 

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie określonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Stowarzyszenia,
 8. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia,
 9. nakładanie kar w stosunku do członków łamiących zasady statutowe takie jak:

a)   udzielenie upomnienia,

b)   udzielenie nagany,

c)   zawieszenie w prawach członka,

d)   wniesienie do Zarządu o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

10. Od orzeczeń Komisji Rewizyjnej przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego
Zebrania w terminie 30 dni od daty ogłoszenia orzeczenia.

 

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 3. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)   nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)   nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c)   nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

§ 27

Komisja Rewizyjna może zostać odwołana przez Walne Zebranie Członków na pisemny wniosek większości członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

 


 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)      składki członkowskie, wpisowe,

b)      dochody, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c)      dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

d)      darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,

e)      dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,

f)       dochody z ofiarności publicznej.

 1. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

§ 30

W celu prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może wyodrębnić część majątku i przystępować do spółek lub spółdzielni.

 

§ 31

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca miesiąca, za który są wnoszone.
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32

Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 33

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • 22.11.Z Wydawanie książek;
 • 22.13.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
 • 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych;
 • 22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza;
 • 22.31.Z Reprodukcja nagrań dźwiękowych;
 • 22.32.Z Reprodukcja nagrań wideo;
 • 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji;
 • 52.61.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej;
 • 52.63.Z Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową;
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych;
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych;
 • 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką;
 • 73.10.F Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji;
 • 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw;
 • 74.87.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
 • 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
 • 85.14.B Działalność ambulansów wypadkowych;
 • 85.14.C Działalność pielęgniarek i położnych;
 • 85.14.F Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
 • 92.11.Z Produkcja filmów i nagrań wideo;
 • 92.12.Z Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo;
 • 92.20.Z Działalność radiowa i telewizyjna;

 


 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 34

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
  1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga zwykłej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 


 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 35

Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

 

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.